1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Для цілей цього публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1.1. Договір – це публічний договір купівлі-продажу згідно з умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин THE ICON розміщений на веб-сайті: the-blaze.store. Укладення договору купівлі-продажу Товарів здійснюється у електронному вигляді на визначених Продавцем умовах.
1.1.2. Сайт - веб-сайт Інтернет-магазину THE ICON, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: theicon.ua, включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.
1.1.3. Товар - непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) зображення та/або опис яких розміщено в Інтернет-магазині THE ICON (далі також – Інтернет-магазин).
1.1.4. Продавець - ТОВ СІН ГРУП, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізіичних осіб-підприємців та громадських формувань: дата 06.12.2021, номер 1000681020000062480. Адреса для листування та прийняття будь-яких пропозицій, звернень, скарг: 03150 м. Київ, вул. Фізкультури, 28.
1.1.5. Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, яка в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення з метою придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.
1.1.6. Акцепт – вчинення Покупцем дії, що спрямована на прийняття умов цього Договору.
1.1.7. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів. 1.1.8. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.
1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору. 1.4. Загальні положення.
1.4.1. Цей Договір є публічною офертою Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного Договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.
1.4.2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.
1.4.5. Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті в Інтернет-магазині наявний та запропонований до продажу Товар та:
- натискає кнопку «В кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару),
- або натискає кнопку «Швидке замовлення», та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Швидке замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, та обраний спосіб доставки.
3.2. Після заповнення форми «Оформити замовлення», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Оформити замовлення», або «Купити», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», або «Купити», за допомогою інформаційної системи веб-сайту: theicon.ua.
3.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цього Договору до моменту вчинення Акцепту, підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Сайті Інтернет-магазину на дату укладання Покупцем цього Договору.
3.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
- найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;
- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
- Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);
- гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;
- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору;
- порядок розірвання цього Договору;
- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
3.6. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем на підставі цього Договору.
3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, цей Договір укладається у письмовій формі.
3.9.Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
3.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий - підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.
3.11.Протягом строку, встановленогоп.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:
- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;
- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).
3.12. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.